Team Members

Mr. Nand Kumar Paswan
National President
Sh. Sher Singh
Vice President
Sh. Jaspreet Singh
Legal Advisor, GASSS
Sh. Abhay Kumar
Secretary
Sh. Pushkar Dayal
Cashier
Smt. Savitri Devi
Member
Sh. Sono Sharma
Member
Vinay bhushan pandey
Member
Sohan Vishwakarma
State General Secretary (BHRO)
Bhola Vishwakarma
State Promotional Secretary (BHRO)
PAWAN KUMAR
Dist. General Secretary- Jehanabad (BHRO)
SANDEEP RAJ
Dist. Promotional Officer – Dist. Gaya, Bihar (BHRO)
SANJEEV KUMAR
Dist. Trainning Secretary, Nalanda (BHRO)
RAMJEE PRASAD
Media Incharge, Dist. – Nalanda (BHRO)
NEERAJ KUMAR
District Orgnization Secretary, Nalanda (BHRO)
RAJKUMAR PASWAN
State President, BIHAR (BHRO)
RAJESH RANJAN PANDEY
District President, Nawada(BHRO)
Scroll to top